Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nani Jarinah binti Haji Jahari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Umum) - Antara elemen penting bagi seorang pelajar ialah pengurusan masa dan sokongan yang berterusan serta kerjasama yang baik dari pelbagai pihak.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

MAKLUMAN TERKINI HAL EHWAL AKADEMIK KUPU SB

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

PEMBARIGAAN PENGUKUHAN MAQASID SYARIAH

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 3 Oktober. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui Fakulti Syariah mengadakan ... Selanjutnya

Berita 2

ILMU, GURU TIDAK DAPAT DIPISAHKAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 26 September. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui Bahagian Hal Ehwal Pelaj ... Selanjutnya

Berita 3

SKOP PENGAJIAN HALAL, PENYELIDIKAN DIBENTANGKAN

GADONG, Sabtu, 26 September. - Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban (PPHT) menganjurkan Seminar Pascasiwazah bersama - sama ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png